×
imageimage
Sleva

10% SLEVA se slevovým kódem MALFINI10 na zboží značky MALFINI.

not found

XII. Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající společností TRADETEX s.r.o., IČ: 03594262 dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti z vadného plnění pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně práv z vadného plnění, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen dodací list nebo faktura, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku je kupující povinen prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, proto prodávající doporučuje pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučuje prodávající současné předložení originálního záručního listu výrobce.

II. Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Pokud kupující zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list s čísly výrobků, je povinen ihned prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

III. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující spotřebitel právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

IV. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Kupující spotřebitel má v tomto případě práva dle čl.III. tohoto řádu.

Právo kupujícího podnikatele z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakládá vada, kterou má zboží v době převzetí zboží, byť se projeví později, a vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Prodávající podnikatel je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let.

Pokud je na faktuře, na které je uvedeno, že zároveň slouží jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu nebo na obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, vztahuje se na zboží záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

V. Uplatnění a vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle, ihned po zjištění vady. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Pokud je v dodacím listu nebo na faktuře uvedena třetí osoba k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace poskytnout veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, zejména je povinen dodat prodávajícímu kompletní reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zboží bylo dodáno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je projev vůle uplatnit práva z vadného plnění doručen prodávajícímu. Reklamační list musí obsahovat jméno kupujícího a jeho adresu, telefonické spojení, datum převzetí zboží kupujícím, označení zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

•je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

•jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

•vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

• je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

•vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a v případě kupujícího podnikatele nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné

reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné, jedná se zejména o poštovné na zaslání reklamace. Právo na náhradu musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 6 měsíců ode dne, kdy byl informován o vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI. Závěrečné ustanovení

Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů prodávající sděluje, že kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Toto znění reklamačního řádu je účinné od 6.12.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

Zůstaňme v kontaktu!

Nenechte si ujít novinky a akční nabídky.

Spolehlivý obchod

Ověřeno zákazníky Malfini - certifikát
1